Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《桓公六年》

Library Resources
1 桓公六年:
六年春,正月,寔來。寔來者,是來也。何謂是來?謂州公也。其謂之是來何也?以其畫我,故簡言之也。諸侯不以過相朝也。

2 桓公六年:
夏,四月,公會紀侯於郕。

3 桓公六年:
秋,八月壬午,大閱。大閱者何?閱兵車也。修教明諭,國道也。平而修戎事,非正也。其日,以為崇武,故謹而日之,蓋以觀婦人也。蔡人殺陳佗。陳佗者,陳君也。其曰陳佗何也?匹夫行,故匹夫稱之也。其匹夫行奈何?陳侯喜獵,淫獵於蔡,與蔡人爭禽。蔡人不知其是陳君也,而殺之。何如知其是陳君也?兩下相殺,不道。其不地,於蔡也。

4 桓公六年:
九月丁卯,子同生。疑故志之,時曰同乎人也。

5 桓公六年:
冬,紀侯來朝。

URN: ctp:guliang-zhuan/huan-gong-liu-nian