Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 桓公十八年

《桓公十八年》

Library Resources
1 桓公十八... :
十有八年春,王正月,公会齐侯于泺。公与夫人姜氏遂如齐。泺之会,不言及夫人何也?以夫人之伉,弗称数也。

2 桓公十八... :
夏,四月丙子,公薨于齐。其地,于外也。薨称公,举上也。丁酉,公之丧至自齐。

3 桓公十八... :
秋,七月。

4 桓公十八... :
冬,十有二月己丑,葬我君桓公。葬我君,接上下也。君弑贼不讨,不书葬,此其言葬,何也?不责逾国而讨于是也。桓公葬而后举谥,谥所以成德也,于卒事乎加之矣。知者虑,义者行,仁者守,有此三者备,然后可以会矣。

URN: ctp:guliang-zhuan/huan-gong-shi-ba-nian