Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《桓公十年》

Library Resources
1 桓公十年:
十年春,王正月庚申,曹伯终生卒。桓无王,其曰王何也?正终生之卒也。

2 桓公十年:
夏,五月,葬曹桓公。

3 桓公十年:
秋,公会卫侯于桃丘,弗遇。弗遇者,志不相得也。弗,内辞也。

4 桓公十年:
冬,十有二月丙午,齐侯、卫侯、郑伯来战于郎。来战者,前定之战也。内不言战,言战则败也。不言其人,以吾败也。不言及者,为内讳也。

URN: ctp:guliang-zhuan/huan-gong-shi-nian