Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 桓公十七年

《桓公十七年》

Library Resources
1 桓公十七... :
十有七年春,正月丙辰,公会齐侯、纪侯,盟于黄。二月丙午,公及邾仪父盟于趡。

2 桓公十七... :
夏,五月丙午,及齐师战于郎。内讳败,举其可道者也。不言其人,以吾败也。不言及之者,为内讳也。

3 桓公十七... :
六月丁丑,蔡侯封人卒。

4 桓公十七... :
秋,八月,蔡季自陈归于蔡。蔡季,蔡之贵者也。自陈,陈有奉焉尔。癸巳,葬蔡桓侯。及宋人、卫人伐邾。

5 桓公十七... :
冬,十月朔,日有食之。言朔不言日,食既朔也。

URN: ctp:guliang-zhuan/huan-gong-shi-qi-nian