Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 僖公二十一年

《僖公二十一年》

Library Resources
1 僖公二十... :
二十有一年春,狄侵卫。宋人、齐人、楚人盟于鹿上。

2 僖公二十... :
夏,大旱。旱,时,正也。

3 僖公二十... :
秋,宋公、楚子、陈侯、蔡侯、郑伯、许男、曹伯会于雩。执宋公以伐宋。以,重辞也。

4 僖公二十... :
冬,公伐邾。楚人使宜申来献捷。捷,军得也。其不曰宋捷何也?不与楚捷于宋也。

5 僖公二十... :
十有二月癸丑,公会诸侯盟于薄。会者,外为主焉尔。释宋公。外释不志,此其志何也?以公之与之盟目之也。不言楚,不与楚专释也。

URN: ctp:guliang-zhuan/xi-gong-er-shi-yi-nian