Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 襄公二十五年

《襄公二十五年》

Library Resources
1 襄公二十... :
二十有五年春,齐崔杼帅师伐我北鄙。

2 襄公二十... :
夏,五月乙亥,齐崔杼弑其君光。庄公失言,淫于崔氏。公会晋侯、宋公、卫侯、郑伯、曹伯、莒子、邾子、滕子、薛伯、杞伯、小邾子于夷仪。

3 襄公二十... :
六月壬子,郑公孙舍之帅师入陈。

4 襄公二十... :
秋,八月己巳,诸侯同于重丘。公至自会。卫侯入于夷仪。楚屈建帅师灭舒鸠。

5 襄公二十... :
冬,郑公孙夏帅师伐陈。

6 襄公二十... :
十有二月,吴子谒伐楚,门于巢,卒。以伐楚之事门于巢,卒。也。于巢者,外乎楚也。门于巢,乃伐楚也。诸侯不生名,取卒之名加之伐楚之上者,见以伐楚卒也。其见以伐楚卒何也?古者大国过小邑,小邑必饰城而请罪,礼也。吴子谒伐楚至巢,入其门,门人射吴子,有矢创,反舍而卒。古者虽有文事,必有武备,非巢之不饰城而请罪,非吴子之自轻也。

URN: ctp:guliang-zhuan/xiang-gong-er-shi-wu-nian