Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 襄公二十一年

《襄公二十一年》

Library Resources
1 襄公二十... :
二十有一年春,王正月,公如晋。邾庶其以漆闾丘来奔。以者,不以者也。来奔者不言出,举其接我者也。漆闾丘不言及,小大敌也。

2 襄公二十... :
夏,公至自晋。

3 襄公二十... :
秋,晋栾盈出奔楚。

4 襄公二十... :
九月庚戌朔,日有食之。

5 襄公二十... :
冬,十月庚辰朔,日有食之。

6 襄公二十... :
曹伯来朝。公会晋侯、齐侯、宋公、卫侯、郑伯、曹伯、莒子、邾子于商任。庚子,孔子生。

URN: ctp:guliang-zhuan/xiang-gong-er-shi-yi-nian