Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 襄公十四年

《襄公十四年》

Library Resources
1 襄公十四... :
十有四年春,王正月,季孫宿,叔老會晉士丐、齊人、宋人、衛人、鄭公孫蠆、曹人、莒人、邾人、滕人、薛人、杞人、小邾人,會吳於向。

2 襄公十四... :
二月乙未朔,日有食之。

3 襄公十四... :
夏,四月,叔孫豹會晉荀偃、齊人、宋人、衛北宮括、鄭公孫蠆、曹人、莒人、邾人、滕人、薛人、杞人、小邾人,伐秦。己未,衛侯出奔齊。莒人侵我東鄙。

4 襄公十四... :
秋,楚公子貞帥師伐吳。

5 襄公十四... :
冬,季孫宿會晉士丐、宋華閱、衛孫林父、鄭公孫蠆、莒人、邾人於戚。

URN: ctp:guliang-zhuan/xiang-gong-shi-si-nian