Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《宣公八年》

Library Resources
1 宣公八年:
八年春,公至自会。

2 宣公八年:
夏,六月,公子遂如齐,至黄乃复。乃者,亡乎人之辞也。复者,事毕也。不专公命也。辛巳,有事于大庙。仲遂卒于垂。为若反命而后卒也。此公子也,其曰仲何也?疏之也。何为疏之也?是不卒者也,不疏,则无用见其不卒也。则其卒之何也?以讥乎宣也。其讥乎宣何也?闻大夫之丧,则去乐,卒事。壬午,犹绎。犹者,可以已之辞也。绎者,祭之旦日之享宾也。万入,去龠。以其为之变,讥之也。戊子,夫人熊氏薨。晋师、白狄伐秦。楚人灭舒鄝。

3 宣公八年:
秋,七月甲子,日有食之,既。

4 宣公八年:
冬,十月己丑,葬我小君顷熊。雨,不克葬。葬既有日,不为雨止,礼也。雨,不克葬,丧不以制也。庚寅,日中而克葬。而,缓辞也。足乎日之辞也。城平阳。楚师伐陈。

URN: ctp:guliang-zhuan/xuan-gong-ba-nian