Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 宣公十八年

《宣公十八年》

Library Resources
1 宣公十八... :
十有八年春,晋侯、卫世子臧伐齐。公伐杞。

2 宣公十八... :
夏,四月。

3 宣公十八... :
秋,七月,邾人戕缯子于缯。戕犹残也,兑杀也。甲戌,楚子吕卒。夷狄不卒,卒,少进也。卒而不日,日,少进也。日而不言正、不正,简之也。公孙归父如晋。

4 宣公十八... :
冬,十月壬戌,公薨于路寝。正寝也。归父还自晋。还者,事未毕也。自晋,事毕也。与人之子守其父之殡,损殡而奔其父之使者,是亦奔父也。至柽,遂奔齐。遂,继事也。

URN: ctp:guliang-zhuan/xuan-gong-shi-ba-nian