Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 昭公二十二年

《昭公二十二年》

Library Resources
1 昭公二十... :
二十有二年春,齐侯伐莒。宋华亥、向宁、华定自宋南里出奔楚。自宋南里者,专也。大搜于昌间。秋而曰搜。此春也,其曰搜何也?以搜事也。

2 昭公二十... :
夏,四月乙丑,天王崩。

3 昭公二十... :
六月,叔鞅如京师。葬景王。王室乱。乱之为言,事未有所成也。刘子、单子以王猛居于皇。以者,不以者也。王猛嫌也。

4 昭公二十... :
秋,刘子、单子以王猛入于王城。以者,不以者也。入者,内弗受也。

5 昭公二十... :
冬,十月,王子猛卒。此不卒者也;其曰卒,失嫌也。

6 昭公二十... :
十有二月癸酉朔,日有食之。

URN: ctp:guliang-zhuan/zhao-gong-er-shi-er-nian