Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 昭公二十九年

《昭公二十九年》

Library Resources
1 昭公二十... :
二十有九年春,公至自乾侯,居于郓。齐侯使高张来唁公。唁公不得入于鲁也。公如晋,次于乾侯。

2 昭公二十... :
夏,四月庚子,叔倪卒。季孙意如曰:“叔倪无病而死。此皆无公也,是天命也,非我罪也。

3 昭公二十... :
秋,七月。

4 昭公二十... :
冬,十月,郓溃。溃之为言,上下不相得也。上下不相得则恶矣,亦讥公也。昭公出奔,民如释重负。

URN: ctp:guliang-zhuan/zhao-gong-er-shi-jiu-nian