Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 昭公二十七年

《昭公二十七年》

Library Resources
1 昭公二十... :
二十有七年春,公如齐。公至自齐,居于郓。公在外也。

2 昭公二十... :
夏,四月,吴弑其君僚。楚杀其大夫却宛。

3 昭公二十... :
秋,晋士鞅、宋乐祁犁、卫北宫喜、曹人、邾人、滕人会于扈。

4 昭公二十... :
冬,十月,曹伯午卒。邾快来奔。公如齐。公至自齐,居于郓。

URN: ctp:guliang-zhuan/zhao-gong-er-shi-qi-nian