Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 昭公三十二年

《昭公三十二年》

Library Resources
1 昭公三十... :
三十有二年春,王正月,公在乾侯,取闞。

2 昭公三十... :
夏,吳伐越。

3 昭公三十... :
秋,七月。

4 昭公三十... :
冬,仲孫何忌會晉韓不信、齊高張、宋仲幾、衛大叔申、鄭國參、曹人、莒人、邾人、薛人、杞人、小邾人,城成周。天子微,諸侯不享覲。天子之在者,惟祭與號。故諸侯之大夫相帥以城之,此變之正也。

5 昭公三十... :
十有二月己未,公薨於乾侯。

URN: ctp:guliang-zhuan/zhao-gong-san-shi-er-nian