Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 昭公三十二年

《昭公三十二年》

Library Resources
1 昭公三十... :
三十有二年春,王正月,公在乾侯,取阚。

2 昭公三十... :
夏,吴伐越。

3 昭公三十... :
秋,七月。

4 昭公三十... :
冬,仲孙何忌会晋韩不信、齐高张、宋仲几、卫大叔申、郑国参、曹人、莒人、邾人、薛人、杞人、小邾人,城成周。天子微,诸侯不享觐。天子之在者,惟祭与号。故诸侯之大夫相帅以城之,此变之正也。

5 昭公三十... :
十有二月己未,公薨于乾侯。

URN: ctp:guliang-zhuan/zhao-gong-san-shi-er-nian