Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 昭公三十一年

《昭公三十一年》

Library Resources
1 昭公三十... :
三十有一年春,王正月,公在乾侯。季孙意如会晋荀栎于适历。

2 昭公三十... :
夏,四月丁巳,薛伯谷卒。晋侯使荀栎唁公于乾侯。唁公不得入于鲁也,曰:“既为君言之矣,不可者意如也。”

3 昭公三十... :
秋,葬薛献公。

4 昭公三十... :
冬,黑肱以滥来奔。其不言邾黑肱何也?别乎邾也。其不言滥子何也?非天子所封也。来奔,内不言叛也。

5 昭公三十... :
十有二月辛亥朔,日有食之。

URN: ctp:guliang-zhuan/zhao-gong-san-shi-yi-nian