Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《昭公四年》

Library Resources
1 昭公四年:
四年春,王正月,大雨雪。

2 昭公四年:
夏,楚子、蔡侯、陈侯、郑伯、许男、徐子、滕子、顿子、胡子、沈子、小邾子、宋世子佐、淮夷会于申。楚人执徐子。

3 昭公四年:
秋,七月,楚子、蔡侯、陈侯、许男、顿子、胡子、沈子、淮夷伐吴。执齐庆封,杀之。此入而杀,其不言入何也?庆封封乎吴钟离。其不言伐钟离何也?不与吴封也。庆封其以齐氏何也?为齐讨也。灵王使人以庆封令于军中,曰:“有若齐庆封弑其君者乎?”庆封曰:“子一息,我亦且一言。”曰:“有若楚公子围弑其兄之子而代之为君者乎?”军人粲然皆笑。庆封弑其君而不以弑君之罪罪之者,庆封不为灵王服也,不与楚讨也。《春秋》之义:用贵治贱,用贤治不肖,不以乱治乱也。孔子曰:“怀恶而讨,虽死不服。”其斯之谓与!遂灭厉。遂,继事也。

4 昭公四年:
九月,取缯。

5 昭公四年:
冬,十有二月乙卯,叔孙豹卒。

URN: ctp:guliang-zhuan/zhao-gong-si-nian