Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《昭公五年》

Library Resources
1 昭公五年:
五年春,王正月,舍中军。贵复正也。楚杀其大夫屈申。公如晋。

2 昭公五年:
夏,莒牟夷以牟娄及防兹来奔。以者,不以者也。来奔者不言出。及防兹,以大及小也。莒无大夫,其曰牟夷何也?以其地来也。地以来则何以书也?重地也。

3 昭公五年:
秋,七月,公至自晋。戊辰,叔弓帅师,败莒师于贲泉。狄人谓贲泉失台,号从中国,名从主人。秦伯卒。

4 昭公五年:
冬,楚子、蔡侯、陈侯、许男、顿子、沈子、徐人、越人伐吴。

URN: ctp:guliang-zhuan/zhao-gong-wu-nian