Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 庄公二十二年

《庄公二十二年》

Library Resources
1 庄公二十... :
二十有二年春,王正月,肆大眚。肆,失也。眚,灾也。灾,纪也,失,故也。为嫌天子之葬也。癸丑,葬我小君文姜。小君,非君也。其曰君何也?以其为公配,可以言小君也。陈人杀其公子御寇。言公子而不言大夫,公子未命为大夫也。其曰公子何也?公子之重视大夫,命以执公子。

2 庄公二十... :
夏,五月。

3 庄公二十... :
秋,七月丙申,及齐高傒盟于防。不言公,高傒伉也。

4 庄公二十... :
冬,公如齐纳币。纳币,大夫之事也。礼有纳采,有问名,有纳徵,有告期,四者备而后娶,礼也。公之亲纳币,非礼也,故讥之。

URN: ctp:guliang-zhuan/zhuang-gong-er-shi-er-nian