Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 庄公二十九年

《庄公二十九年》

Library Resources
1 庄公二十... :
二十有九年春,新延厩。延厩者,法厩也。其言新,有故也。有故则何为书也?古之君人者,必时视民之所勤:民勤于力,则功筑罕;民勤于财,则贡赋少;民勤于食,则百事废矣。冬筑微,春新延厩,以其用民力为已悉矣。

2 庄公二十... :
夏,郑人侵许。

3 庄公二十... :
秋,有蜚。一有一亡曰有。

4 庄公二十... :
冬,十有二月,纪叔姬卒。城诸及防。可城也,以大及小也。

URN: ctp:guliang-zhuan/zhuang-gong-er-shi-jiu-nian