Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 庄公二十五年

《庄公二十五年》

Library Resources
1 庄公二十... :
二十有五年春,陈侯使女叔来聘。其不名何也?天子之命大夫也。

2 庄公二十... :
夏,五月癸丑,卫侯朔卒。

3 庄公二十... :
六月辛未朔,日有食之。言日言朔,食正朔也。鼓、用牲于社。鼓,礼也。用牲,非礼也。天子救日,置五麾,陈五兵、五鼓,诸侯置三麾,陈三鼓、三兵;大夫击门,士击柝。言充其阳也。伯姬归于杞。其不言逆何也?逆之道微,无足道焉尔。

4 庄公二十... :
秋,大水。鼓、用牲于社、于门。高下有水灾,曰大水。既戒鼓而骇众,用牲可以已矣。救日以鼓兵,救水以鼓众。

5 庄公二十... :
冬,公子友如陈。

URN: ctp:guliang-zhuan/zhuang-gong-er-shi-wu-nian