Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《庄公六年》

Library Resources
1 庄公六年:
六年春,王三月,王人子突救卫。王人,卑者也。称名,贵之也。善救卫也。救者善,则伐者不正矣。

2 庄公六年:
夏,六月,卫侯朔入于卫。其不言伐卫纳朔何也?不逆天王之命也。入者,内弗受也。何用弗受也?为以王命绝之也。朔之名,恶也。朔入逆则出顺矣。朔出入名,以王命绝之也。

3 庄公六年:
秋,公至自伐卫。恶事不致,此其致何也?不致,则无用见公之恶事之成也。螟。

4 庄公六年:
冬,齐人来归卫宝。以齐首之,分恶于齐也。使之如下齐而来我然,恶战则杀矣。

URN: ctp:guliang-zhuan/zhuang-gong-liu-nian