Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 庄公三十一年

《庄公三十一年》

Library Resources
1 庄公三十... :
三十有一年春,筑台于郎。

2 庄公三十... :
夏,四月,薛伯卒。筑台于薛。

3 庄公三十... :
六月,齐侯来献戎捷。齐侯来献捷者,内齐侯也。不言使,内与同,不言使也。献戎捷,军得曰捷。戎,菽也。

4 庄公三十... :
秋,筑台于秦。不正罢民三时,虞山林薮泽之利,且财尽则怨,力尽则怼,君子危之,故谨而志之也。或曰:倚诸桓也。桓外无诸侯之变,内无国事,越千里之险,北伐山戎,为燕辟地。鲁外无诸侯之变,内无国事,一年罢民三时,虞山林薮泽之利,恶内也。

5 庄公三十... :
冬,不雨。

URN: ctp:guliang-zhuan/zhuang-gong-san-shi-yi-nian