Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 庄公十八年

《庄公十八年》

Library Resources
1 庄公十八... :
十有八年春,王三月,日有食之。不言日,不言朔,夜食也。何以知其夜食也?曰:王者朝日。故虽为天子,必有尊也,贵为诸侯,必有长也。故天子朝日,诸侯朝朔。

2 庄公十八... :
夏,公追戎于济西。其不言戎之伐我何也?以公之追之。不使戎迩于我也。“于济西”者,大之也。何大焉?为公之追之也。

3 庄公十八... :
秋,有蜮。一有一亡曰有。蜮,射人者也。

4 庄公十八... :
冬,十月。

URN: ctp:guliang-zhuan/zhuang-gong-shi-ba-nian