Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Search details:
Scope: 賈誼傳 Request type: Paragraph
Condition 1: References "當改正朔" Matched:1.
Total 1 paragraphs. Page 1 of 1.

賈誼傳

Books referencing 《賈誼傳》 Library Resources
3 賈誼傳:
誼以為漢興二十餘年,天下和洽,宜當改正朔,易服色制度,定官名,興禮樂。乃草具其儀法,色上黃,數用五,為官名悉更,奏之。文帝謙讓未皇也。然諸法令所更定,及列侯就國,其說皆誼發之。於是天子議以誼任公卿之位。絳、灌、東陽侯、馮敬之屬盡害之,乃毀誼曰:「雒陽之人年少初學,專欲擅權,紛亂諸事。」於是天子後亦疏之,不用其議,以誼為長沙王太傅。

Total 1 paragraphs. Page 1 of 1.