Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《備知》

Library Resources
1 備知:
天高而可知,地大而可宰,萬物安之,人情安取。伯夷叔齊能無盜,而不能使人不意已。申徒狄以為世溷濁不可居,故負石自投於河,不知水中之亂有逾甚者。德之盛,山無徑跡,澤無橋梁,不相往來,舟車不通,何者?其民猶赤子也。有知者不以相欺役也,有力者不以相臣主也,是以鳥鵲之巢可俯而窺也,麋鹿群居可從而係也。至世之衰,父子相圖,兄弟相疑,何者?其化薄而出於相以有為也。故為者敗之,治者亂之,敗則傰,亂則阿,阿則理廢,傰則義不立。堯傳舜以天下,故好義者以為堯智,其好利者以為堯愚。湯武放弒利其子,好義者以為無道,而好利之人以為賢為。彼世不傳賢,故有放君,君好傰阿,故有弒主。夫放弒之所加,亡國之所在,吾未見便樂而安處之者也。夫處危以妄安,循哀以損樂。是故國有無服之喪,無軍之兵,可以先見也。是故箕子逃而搏仇牧,商容拘而蹇叔哭。昔之登高者,下人代之缀,手足為之汗出,而上人乃始搏折枝而趨操木,止之者僇。是故天下寒心而人主孤立。今世之處側者皆亂臣也,其智足以使主不達,其言足以滑政,其朋黨足以相甯於利害。昔湯用伊尹,周用太公,秦用百里,楚用申麃,齊用管子。此數大夫之所以高世者,皆亡國之忠臣所以死也。是觀之非其智能難與也,乃其時命者不可及也。唯無如是,時有所至而求,時有所至而辭,命有所至而闔,命有所至而闢。賢不必得時也,不肖不必失命也,是故賢者守時而不肖者守命。今世非無舜之行也,不知堯之故也,非無湯武之事也,不知伊尹太公之故也。費仲惡來得辛紂之利而不知武王之伐之也,比干子胥好忠諫而不知其主之煞之也。費仲惡來者,可謂知心矣,而不知事。比干子胥者,可謂知事矣,而不知心。聖人者必兩備而後能究一世。

URN: ctp:he-guan-zi/bei-zhi