Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《世兵》

Books referencing 《世兵》 Library Resources
1 世兵:
道有度數,故神明可交也,物有相勝,故水火可用也,東西南北,故形名可信也。五帝在前,三王在後,上德已衰矣,兵知俱起。黃帝百戰,蚩尤七十二,堯伐有唐,禹服有苗,天不變其常,地不易其則,陰陽不亂其氣,生死不俛其位,三光不改其用,神明不徙其法。得失不兩張,成敗不兩立。所謂賢不肖者古今一也。君子不惰,真人不怠,無見久貧賤,則據簡之,伊尹酒保,太公屠牛,管子作革,百里奚官奴。海內荒亂,立為世師,莫不天地,善謀日月,不息迺成,四時精習象神,孰謂能之,素成其用,先知其故。湯能以七十里放桀,武王以百里伐紂,知一不煩,千方萬曲,所雜齊同,勝道不一,知者計全,明將不倍時而棄利,勇士不怯死而滅名,欲喻至德之美者,其慮不與俗同,欲驗九天之高者,行不徑請,是以忠臣不先其身而後其君,寒心孤立懸命,將軍野戰,則國弊民罷,城守則食人灼骸,計失,其國削主困,為天下笑,持國計者可以無詳乎?固有過計有嘗試。是以曹沬為魯將,與齊三戰而亡地千里,使曹子計不顧後,刎頸而死,則不免為敗軍擒將。曹子以為敗軍擒將非勇也。國削名滅非智也,身死君危非忠也。夫死人之事者,不能續人之壽,故退與魯君計,桓公合諸侯,曹子以一劍之任劫桓公墠位之上,顏色不變,辭氣不悖三戰之所亡,一旦而反,天下震動,四鄰驚駭,名傳後世。扶杖於小愧者,大功不成。故曹子去忿悁之心,立終身之功,棄細忿之愧,立累世之名。故曹子為知時,魯君為知人。劇辛為燕將,與趙戰,軍敗,劇辛自剄,燕以失五城,自賊以為禍門,身死以危其君,名實俱滅,是謂失此不還人之計也,非過材之莿也。夫得道者務無大失,凡人者務有小善,小善積惡欲多惡則不積德,不積則多難,多難則濁,濁則無知,多欲則不博,不博則多憂,多憂則濁,濁則無知,欲惡者,知之所昏也。夫強不能者僇之其言辱,是劇辛能絕而燕王不知人也。昔善戰者舉兵相從,陳以五行,戰以五音,指天之極,與神同方,類類生成,用一不窮,明者為法,微道是行,齊過進退,參之天地,出實觸虛,禽將破軍,發如鏃矢,動如雷霆,暴疾擣虛,殷若壞牆,執急節短,用不縵縵,避我所死,就吾所生,趨吾所時,援吾所勝。故士不折北,兵不困窮。得此道者驅用市人,乘流以逝,與道翱翔,翱翔授取,錮據堅守,呼吸鎮移,與時更為一先一後,音律相奏,一右一左,道無不可,受數於天,定位於地,成名於人。彼時之至,安可復還,安可控搏。天地不倚,錯以待能,度數相使,陰陽相攻,死生相攝,氣威相滅,虛實相因。得失浮縣,兵以勢勝,時不常使,蚤晚絀嬴,反相殖生,變化無窮,何可勝言。水激則旱,矢激則遠,精神回薄,振蕩相轉,遲速有命,必中三五,合散消息,孰識其時。至人遺物,獨與道俱,縱驅委命,與時往來,盛衰死生,孰識其期,儼然至湛,孰知其尤。禍乎福之所倚,福乎禍之所伏,禍與福如糾纏。渾沌錯紛,其狀若一,交解形狀,孰知其則。芴芒無貌,唯聖人而後決其意。斡流遷徙,固無休息,終則有始,孰知其極。一目之羅,不可以得雀,籠中之鳥,空窺不出,眾人唯唯,安定禍福,憂喜聚門,吉凶同域,失反為得,成反為敗。吳大兵強,夫差以困,越棲會稽,勾踐霸世。達人大觀,乃見其可,橢枋一術,奚足以游。往古來今,事孰無郵。舜有不孝,堯有不慈,文王桎梏,管仲拘囚,坱軋無垠,孰●得之,至得無私,泛泛乎若不繫之舟。能者以濟,不能者以覆。天不可與謀,地不可與慮。聖人捐物,從理與舍,眾人域域,迫於嗜欲,小知立趨,好惡自懼,夸者死權,自貴矜容,列士徇名,貪夫徇財,至博不給,知時何羞,不肖繫俗,賢爭於時,細故袃蒯,奚足以疑,事成欲得,又奚足夸,千言萬說,卒賞謂何。勾踐不官,二國不定,文王不幽,武王不正,管仲不羞,辱名不與大賢功不得與三王鉦面備矣。

URN: ctp:he-guan-zi/shi-bing