Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《天權》

Library Resources
1 天權:
挈天地而能遊者謂之還名,而不還於名之人明照光照不能照己之明是也,獨化終始,隨能序致,獨立宇宙無封,謂之皇天地,浮懸天地之明,委命相鬲謂之時,通而鬲謂之道,連萬物領天地,合膊同根,命曰宇宙,知宇故無不容也,知宙故無不足也,知德故無不安也,知道故無不聽也,知物故無不然也,知一而不知道,故未能裏也。昔行不知所如往而求者則必惑,索所不知求之象者則必弗得。故人者莫不蔽於其所不見,鬲於其所不聞,塞於其所不開,詘於其所不能,制於其所不勝,世俗之眾籠乎此五也而不通此,未見而有形,故曰:有無軍之兵,有無服之喪。人之輕死生之故也,人之輕安危之故也。夫蚊虻墜乎千仞之谿,乃始翱翔而成其容,牛馬墜焉,碎而無形。由是觀之,則大者不便,重者創深,兵者涉死而取生,陵危而取安,是故言而然道而當。

2 天權:
故一蚋蠶膚,不寐至旦,半糠入目,四方弗治。所謂蔽者,豈必障於帷顽隱於帷薄哉!周平弗見之謂蔽。故病視而目弗見,疾聽而耳弗聞,蒙故知能與其所聞見俱盡,鬲故奠務行事與其任力俱終,塞故四發上統而不續而消亡。夫道者必有應而後至,事者必有德而後成。夫德知事之所成成之所得,而後曰我能成之,成無為,得無來,詳察其道何由然哉。迷往以觀,今是以知其未能。彼立表而望者不惑,按法而割者不疑,固言有以希之也。夫望而無表割無法,其惑之屬耶?所謂惑者,非無日月之明四時之序星辰之行也,因乎反茲而之惑也,惑故疾視愈亂,惇而易方,兵有符而道有驗,備必豫具,慮必蚤定,下因地利,制以五行,左木右金前火後水中土,營軍陳,士不失其宜,五度既正,無事不舉,招搖在上,繕者作下,取法於天,四時求象,春用蒼龍,夏用赤鳥,秋用白虎,冬用元武。天地已得,何物不可宰。理之所居,謂之地,神之所形,謂之天。知天故能一舉而四致並起,而獨成鳥乘隨隨𨈳蜚垂●。故昔善討者非以求利,將以明數,昔善戰者非以求勝,將以明勝。獨不見夫隱者乎?設使知之,其知之者屈,已知之矣,若其弗知者,雖師而說,尚不曉也。悲乎!夫蔽象鬲塞之人未敗而崩,未死而禽。設兵取國,武之美也,不動取國文之華也。士益武人不益文,一者寡愛,不可勝論。耳者可以聽調聲而不能為調聲,目者可以視異形而不能為異形,口者可以道神明而不能為神明。故先王之服師術者呼往發蒙,釋約解刺,達昏開明,而且知焉,故能說適計險,歷越踰俗,軼倫越等,知略之見,遺跋眾人,求絕紹遠,難之在前者能當之,難之在後者能章之,要領天下而無疏,遠乎敵國之制,戰勝攻取之道,應物而不窮,以一宰萬而不總,類類生之,耀名之所在,究賢能之變,極蕭楯之元,謂之無方之傳,著乎無封之宇。制事內不能究其形者,用兵外不能充其功。彼兵者,有天有人有地,兵極人,人極地,地極天,天有勝,地有維,人有成。故善用兵者慎以天勝,以地維,以人成。王者明白,何設不可圖。所謂天者,非以無驗有勝,非以日勢之長而萬物之所受服者邪。彼天生物而不物者,其原陰陽也,四時生長收藏而不失序者,其權音也,音在乎不可傳者,其功英也。故所肄學兵必先天權,陳以五行,戰以五音,左倍宮角,右挾商羽,徵君為隨,以汉無素之眾,陸溺溺人。故能往來竇決,獨金而不連,絕道之紀,亂天之文,干音之謂違物之情,天之不綱,其咎燥凶。欲無亂逆,謹司天英,天英各失,三軍無實。夫不英而實,孰有其物?常聖博古今復一日者,天地之所待而闔耳。故天權神曲,五音術兵。逸言曰:章以禍福,若合符節。凡事者,生於慮,成於務,失於驚。

URN: ctp:he-guan-zi/tian-quan