Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《無用》

Library Resources
1 無用:
三十輻共一轂,古者車三十輻,法月數也。共一轂者,轂中有孔,故眾輻共湊之。治身者當除情去欲,使五藏空虛,神乃歸之。治國者寡能,摠眾弱共使強也。當其無,有車之用。無,謂空虛。轂中空虛,輪得轉行,轝中空虛,人得載其上也。埏埴以為器,埏,和也。埴,土也。和土以為飲食之器。當其無,有器之用。器中空虛,故得有所盛受。鑿戶牖以為室,謂作屋室。當其無有室之用。言戶牖空虛,人得以出入觀視;室中空虛,人得以居處,是其用。故有之以為利,利,物也,利於形用。器中有物,室中有人,恐其屋破壞,腹中有神,畏其形亡也。無之以為用。言虛空者乃可用盛受萬物,故曰虛無能制有形。道者空也。

URN: ctp:heshanggong/11