Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《重德》

Library Resources
1 重德:
重為輕根,人君不重則不尊,治身不重則失神,草木之花葉輕,故零落,根重故長存也。靜為躁君。人君不靜則失威,治身不靜則身危,龍靜故能變化,虎躁故夭虧也。是以聖人終日行,不離輜重。輜,靜也。聖人終日行道,不離其靜與重也。雖有榮觀,燕處超然。榮觀,謂宮闕。燕處,后妃所居也。超然,遠避而不處也。奈何萬乘之主奈何者,疾時主傷痛之辭。萬乘之主謂,王者。而以身輕天下?王者至尊,而以其身行輕躁乎。疾時王奢恣輕淫也。輕則失臣,王者輕淫則失其臣,治身輕淫則失其精。躁則失君。王者行躁疾則失其君位,治身躁疾則失其精神也。

URN: ctp:heshanggong/26