Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《儉欲》

Library Resources
1 儉欲:
天下有道,謂人主有道也。卻走馬以糞,糞者,糞田也。兵甲不用,卻走馬治農田,治身者卻陽精以糞其身。天下無道,謂人主無道也。戎馬生於郊。戰伐不止,戎馬生於郊境之上,久不還也。罪莫大於可欲。好淫色也。禍莫大於不知足,富貴不能自禁止也。咎莫大於欲得。欲得人物,利且貪也。故知足之足,守真根也。常足。無欲心也。

URN: ctp:heshanggong/46