Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《忘知》

Library Resources
1 忘知:
為學日益,學謂政教禮樂之學也。日益者,情欲文飾日以益多。為道日損。道謂之自然之道也。日損者,情欲文飾日以消損。損之又損,損情欲也。又損之,所以漸去。以至於無為,當恬淡如嬰兒,無所造為也。無為而無不為。情欲斷絕,德於道合,則無所不施,無所不為也。取天下常以無事,取,治也。治天下當以無事,不當以勞煩也。及其有事,不足以取天下。及其好有事,則政教煩,民不安,故不足以治天下也。

URN: ctp:heshanggong/48