Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《修觀》

Library Resources
1 修觀:
善建者不拔,建,立也。善以道立身立國者,不可得引而拔之。善抱者不脫,善以道抱精神者,終不可拔引解脫。子孫祭祀不輟。為人子孫能修道如是,長生不死,世世以久,祭祀先祖,宗廟無絕時。修之於身,其德乃真,修道於身,愛氣養神,益壽延年。其德如是,乃為真人。修之於家,其德乃餘,修道於家,父慈子孝,兄友弟順,夫信妻貞。其德如是,乃有餘慶及於來世子孫。修之於鄉,其德乃長,修道於鄉,尊敬長老,愛養幼少,教誨愚鄙。其德如是,乃無不覆及也。修之於國,其德乃豐,修道於國,則君信臣忠,仁義自生,禮樂自興,政平無私。其德如是,乃為豐厚也。修之於天下,其德乃普。人主修道於天下,不言而化,不教而治,下之應上,信如影響。其德如是,乃為普博。故以身觀身,以修道之身,觀不修道之身,孰亡孰存也。以家觀家,以修道之家,觀不修道之家。以鄉觀鄉,以修道之鄉,觀不修道之鄉也。以國觀國,以修道之國,觀不修道之國也。以天下觀天下。以修道之主,觀不修道之主也。吾何以知天下之然哉,以此。老子言,吾何知天下修道者昌,背道者亡。以此五事觀而知之也。

URN: ctp:heshanggong/54