Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《玄德》

Library Resources
1 玄德:
知者不言,知者貴行不貴言也。言者不知。駟不及舌,多言多患。塞其兌,閉其門,塞閉之者,欲絕其源。挫其銳,情欲有所銳為,當念道無為以挫止之。解其紛,紛,結恨不休也。當念道恬怕以解釋之。和其光,雖有獨見之明,當和之使闇昧,不使曜亂。同其塵,不當自別殊也。是謂玄同。玄,天也。人能行此上事,是謂與天同道也。故不可得而親,不以榮譽為樂,獨立為哀。亦不可得而踈;志靜無欲,故與人無怨。不可得而利,身不欲富貴,口不欲五味。亦不可得而害,不與貪爭利,不與勇爭氣。不可得而貴,不為亂世主,不處暗君位。亦不可得而賤,不以乘權故驕,不以失志故屈。故為天下貴。其德如此,天子不得臣,諸侯不得屈,與世沉浮容身避害,故天下貴也。

URN: ctp:heshanggong/56