Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《順化》

Library Resources
1 順化:
其政悶悶,其政教寬大,悶悶昧昧,似若不明也。其民醇醇,政教寬大,故民醇醇富厚,相親睦也。其政察察,其政教急疾,言決於口,聽決於耳也。其民缺缺。政教急疾。民不聊生。故缺缺日以踈薄。禍兮福所倚,倚,因也。夫福因禍而生,人遭禍而能悔過責己,修道行善,則禍去福來。福兮禍所伏。禍伏匿於福中,人得福而為驕恣,則福去禍來。孰知其極,禍福更相生,誰能知其窮極時。其無正,無,不也。謂人君不正其身,其無國也。正復為奇,奇,詐也。人君不正,下雖正,復化上為詐也。善復為訞。善人皆復化上為訞祥也。人之迷,其日固久。言人君迷惑失正以來,其日已固久。是以聖人方而不割,聖人行方正者,欲以率下,不以割截人也。廉而不害,聖人廉清,欲以化民,不以傷害人也。今則不然,正己以害人也。直而不肆,肆,申也。聖人雖直,曲己從人,不自申也。光而不曜。聖人雖有獨見之明,當如闇昧,不以曜亂人也。

URN: ctp:heshanggong/58