Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《顺化》

Library Resources
1 顺化:
其政闷闷,其政教宽大,闷闷昧昧,似若不明也。其民醇醇,政教宽大,故民醇醇富厚,相亲睦也。其政察察,其政教急疾,言决于口,听决于耳也。其民缺缺。政教急疾。民不聊生。故缺缺日以踈薄。祸兮福所倚,倚,因也。夫福因祸而生,人遭祸而能悔过责己,修道行善,则祸去福来。福兮祸所伏。祸伏匿于福中,人得福而为骄恣,则福去祸来。孰知其极,祸福更相生,谁能知其穷极时。其无正,无,不也。谓人君不正其身,其无国也。正复为奇,奇,诈也。人君不正,下虽正,复化上为诈也。善复为訞。善人皆复化上为訞祥也。人之迷,其日固久。言人君迷惑失正以来,其日已固久。是以圣人方而不割,圣人行方正者,欲以率下,不以割截人也。廉而不害,圣人廉清,欲以化民,不以伤害人也。今则不然,正己以害人也。直而不肆,肆,申也。圣人虽直,曲己从人,不自申也。光而不曜。圣人虽有独见之明,当如暗昧,不以曜乱人也。

URN: ctp:heshanggong/58