Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《居位》

Library Resources
1 居位:
治大國者若烹小鮮。鮮,魚。烹小魚不去腸、不去鱗、不敢撓,恐其糜也。治國煩則下亂,治身煩則精散。以道蒞天下,其鬼不神。以道德居位治天下,則鬼不敢以其精神犯人也。非其鬼不神,其神不傷人。其鬼非無精神也,非不入正,不能傷自然之人。非其神不傷人,聖人亦不傷。非鬼神不能傷害人。以聖人在位不傷害人,故鬼不敢干之也。夫兩不相傷,鬼與聖人俱兩不相傷也。故德交歸焉。夫兩不相傷,則人得治於陽,鬼神得治於陰,人得保全其性命,鬼得保其精神,故德交歸焉。

URN: ctp:heshanggong/60