Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《謙德》

Library Resources
1 謙德:
大國者下流,治大國,當如居下流,不逆細微。天下之交,大國,天下士民之所交會。天下之牝。牝者,陰類也。柔謙和而不昌也。牝常以靜勝牡,女所以能屈男,陰勝陽,以,安靜不先求之也。以靜為下。陰道以安靜為謙下。故大國以下小國,則取小國,能謙下之,則常有之。小國以下大國,則取大國。此言國無大小,能持謙畜人,則無過失也。故或下以取,或下而取。下者謂大國以下小國,小國以下大國,更以義相取。大國不過欲兼畜人,大國不失下,則兼併小國而牧畜之。小國不過欲入事人。使為臣僕。夫兩者各得其所欲,大者宜為下。大國小國各欲得其所,大國又宜為謙下

URN: ctp:heshanggong/61