Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《恩始》

Library Resources
1 恩始:
为无为,因成循故,无所造作。事无事,预有备,除烦省事也。味无味。深思远虑,味道意也。大小多少,陈其戒令也。欲大反小,欲多反少,自然之道也。报怨以德。修道行善,绝祸于未生也。图难于其易,欲图难事,当于易时,未及成也。为大于其细。欲为大事,必作于小,祸乱从小来也。天下难事必作于易,天下大事必作于细。从易生难,从细生著。是以圣人终不为大,故能成其大。处谦虚,天下共归之也。夫轻诺必寡信,不重言也。多易必多难。不慎患也。是以圣人犹难之,圣人动作举事,犹进退,重难之,欲塞其源也。故终无难矣。圣人终生无患难之事,犹避害深也

URN: ctp:heshanggong/63