Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《淳德》

Library Resources
1 淳德:
古之善為道者,非以明民,將以愚之。說古之善以道治身及治國者,不以道教民明智巧詐也,將以道德教民,使質朴不詐偽。民之難治,以其智多。民之所以難治者,以其智多而為巧偽。故以智治國,國之賊;使智慧之人治國之政事,必遠道德,妄作威福,為國之賊也。不以智治國,國之福。不使智慧之人治國之政事,則民守正直,不為邪飾,上下相親,君臣同力,故為國之福也。知此兩者亦稽式。兩者謂智與不智也。常能智者為賊,不智者為福,是治身治國之法式也。常知稽式,是謂玄德。玄,天也。能知治身及治國之法式,是謂與天同德也。玄德深矣,遠矣,玄德之人深不可測,遠不可及也。與物反矣!玄德之人與萬物反異,萬物欲益己,玄德施與人也。然後乃至於大順。玄德與萬物反異,故能至大順。順天理也。

URN: ctp:heshanggong/65