Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《知难》

Library Resources
1 知难:
章吾言甚易知,甚易行。老子言:吾所言省而易知,约而易行。天下莫能知,莫能行。人恶柔弱,好刚强也。言有宗,事有君。我所言有宗祖根本,事有君臣上下,世人不知者,非我之无德,心与我之反也。夫唯无知,是以不我知。夫唯世人之无知者,是我德之暗,不见于外,穷微极妙,故无知也。知我者希,则我者贵。希,少也。唯达道者乃能知我,故为贵也。是以圣人被褐怀玉。被褐者薄外,怀玉者厚内,匿宝藏德,不以示人也。

URN: ctp:heshanggong/70