Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《獨立》

Library Resources
1 獨立:
小國寡民,聖人雖治大國,猶以為小,儉約不奢泰。民雖眾,猶若寡少,不敢勞之也。使有什伯之器而不用,使民各有部曲什伯,貴賤不相犯也。器謂農人之器。而不用,不徵召奪民良時也。使民重死而不遠徙。君能為民興利除害,各得其所,則民重死而貪生也。政令不煩則民安其業,故不遠遷徙離其常處也。雖有舟輿,無所乘之;清靜無為,不作煩華,不好出入遊娛也。雖有甲兵,無所陳之。無怨惡於天下。使民復結繩而用之,去文反質,信無欺也。甘其食,甘其蔬食,不漁食百姓也。美其服,美其惡衣,不貴五色。安其居,安其茅茨,不好文飾之屋。樂其俗。樂其質朴之俗,不轉移也。鄰國相望,雞犬之聲相聞,相去近也。民至老死不相往來。其無情欲。

URN: ctp:heshanggong/80