Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《郡国五》

Library Resources
郡国五:
右幽州

1 郡国五:
南海苍梧郁林合浦交趾

2 郡国五:
九真日南
右交州

3 郡国五:
汉中郡

4 郡国五:
九城,户五万七千三百四十四,口二十六万七千四百二。

5 郡国五:
南郑

6 郡国五:
成固

7 郡国五:

8 郡国五:
墟在西北。西城褒中沔阳有铁。安阳锡有锡,春秋时曰锡穴。上庸本庸国。房陵

9 郡国五:
巴郡

10 郡国五:
十四城,户三十一万六百九十一,口百八万六千四十九。

11 郡国五:
江州

12 郡国五:
宕渠

13 郡国五:

14 郡国五:
铁。朐忍阆中

15 郡国五:
鱼复

16 郡国五:
捍水有扦关。临江枳

17 郡国五:
涪陵

18 郡国五:
出丹垫江

19 郡国五:
安汉

20 郡国五:
平都

21 郡国五:

22 郡国五:

23 郡国五:
永元二年分阆中置。宣汉

24 郡国五:
汉昌

25 郡国五:
永元中置。

26 郡国五:
广汉郡

27 郡国五:
十一城,户十三万九千八百六十五,口五十万九千四百三十八。

28 郡国五:

29 郡国五:
州刺史治。新都绵竹什邡涪梓潼

30 郡国五:
白水

31 郡国五:
葭萌

32 郡国五:

33 郡国五:
广汉

34 郡国五:
有沈水

35 郡国五:
。德阳

36 郡国五:
蜀郡

37 郡国五:
十一城,户三十万四百五十二,口百三十五万四百七十六。

38 郡国五:
成都

39 郡国五:

40 郡国五:
江原

41 郡国五:

42 郡国五:
广

43 郡国五:

44 郡国五:
临邛

45 郡国五:
有铁。湔氐道岷山在西徼外。汶江道八陵广柔

46 郡国五:
绵虒道

47 郡国五:
犍为郡

48 郡国五:
九城,户十三万七千七百一十三,口四十一万一千三百七十八。

49 郡国五:
武阳

50 郡国五:
有彭亡聚。资中牛鞞南安

51 郡国五:
有鱼泣津。僰道

52 郡国五:
江阳

53 郡国五:

54 郡国五:

55 郡国五:
南广

56 郡国五:
汉安

57 郡国五:
牂牁郡

58 郡国五:
十六城,户三万一千五百二十三,口二十六万七千二百五十三。

59 郡国五:
故且兰

60 郡国五:

61 郡国五:

62 郡国五:

63 郡国五:

64 郡国五:

65 郡国五:
谈指

66 郡国五:
出丹。夜郎出雄黄、雌黄。同并

67 郡国五:
谈稿

68 郡国五:
漏江

69 郡国五:

70 郡国五:

71 郡国五:
宛温

72 郡国五:

73 郡国五:

74 郡国五:
漏卧

75 郡国五:

76 郡国五:

77 郡国五:
进乘

78 郡国五:
西

79 郡国五:

80 郡国五:
越巂郡

81 郡国五:
十四城,户十三万一百二十,口六十二万三千四百一十八。

82 郡国五:
邛都

83 郡国五:
南山出铜。遂久灵关道台登出铁。青蛉有禺同山,俗谓有金马碧鸡。卑水

84 郡国五:
三缝

85 郡国五:

86 郡国五:

87 郡国五:
出铁。定莋

88 郡国五:

89 郡国五:
苏谀

90 郡国五:
大莋

91 郡国五:
莋秦

92 郡国五:
姑复

93 郡国五:
益州郡

94 郡国五:

95 郡国五:
七城,户二万九千三十六,口十一万八百二。

96 郡国五:
滇池

97 郡国五:
出铁。有池泽。北有黑水祠。胜休俞元装山出铜。律高石室山出锡。抛町山出银、铅。贲古采山出铜、锡。羊山出银、铅。母掇建伶谷昌牧靡味

98 郡国五:
昆泽

99 郡国五:
同濑

100 郡国五:

101 郡国五:

102 郡国五:
双柏

103 郡国五:
出银。连然

104 郡国五:
梇栋

105 郡国五:
秦臧

106 郡国五:
永昌郡

107 郡国五:
八城,户二十三万一千八百九十七,口百八十九万七千三百四十四。

108 郡国五:
不韦

109 郡国五:
出铁。巂唐比苏楪榆邪龙云南哀牢永平中置,故牢王国。博南永平中置。南界出金。

110 郡国五:
广汉属国

111 郡国五:
户三万七千一百一十,口二十万五千六百五十二。

112 郡国五:
阴平道

113 郡国五:
甸氐道

114 郡国五:
刚氐道

115 郡国五:
蜀郡属国

116 郡国五:
户十一万

117 郡国五:
一千五百六十八,口四十七万五千六百二十九。

118 郡国五:
汉嘉

119 郡国五:
故青衣,阳嘉二年改。有蒙山。严道有邛僰九折阪者,邛刻置。徙

120 郡国五:
旄牛

121 郡国五:
犍为属国

122 郡国五:
户七千九

123 郡国五:
百三十八,口三万七千一百八十七。

124 郡国五:
朱提

125 郡国五:
山出银、铜。汉阳

126 郡国五:
右益州刺史部,郡、国十二,县、道百一十八。

127 郡国五:
陇西郡

128 郡国五:
十一城,户五千六百二十八,口二万九千六百三十七。

129 郡国五:
狄道

130 郡国五:
安故

131 郡国五:

132 郡国五:

133 郡国五:
养水出此。首阳有鸟鼠同穴山,渭水出。大夏

134 郡国五:
襄武

135 郡国五:
有五鸡聚。临洮

136 郡国五:
有西顷山。枹罕故属金城。白石故属金城。鄣

137 郡国五:
河关

138 郡国五:
故属金城。积石山在西南,河水出。

139 郡国五:
汉阳郡

140 郡国五:

141 郡国五:
三城,户二万七千四百二十三,口十三万一百三十八。

142 郡国五:

143 郡国五:
有朱圄山。有缇群山。有雒门聚。望恒

144 郡国五:
阿阳

145 郡国五:
略阳

146 郡国五:
有街泉亭

147 郡国五:
。勇士成纪

148 郡国五:

149 郡国五:
州刺史治。有大阪名陇坻。豲坻聚有秦亭。豲道兰干平襄显亲上邽故属陇西。西故属陇西。有嶓冢山,西汉水。

150 郡国五:
武都郡

151 郡国五:
七城,户二万一百二,口八万一千七百二十八。

152 郡国五:
下辨

153 郡国五:
武都

154 郡国五:

155 郡国五:
上禄

156 郡国五:

157 郡国五:

158 郡国五:
河池

159 郡国五:

160 郡国五:
沔水出东狼谷。羌道

161 郡国五:
金城郡

162 郡国五:
十城,户三千八百五十八,口万八千九百四十七。

163 郡国五:
允吾

164 郡国五:
浩亹

165 郡国五:
令居

166 郡国五:

167 郡国五:

168 郡国五:
金城

169 郡国五:
榆中

170 郡国五:
临羌

171 郡国五:
有昆仑山。破羌

172 郡国五:
安夷

173 郡国五:
允街

174 郡国五:
安定郡

175 郡国五:
八城,户六千九十四,口二万九千六十。

176 郡国五:
临泾

177 郡国五:
高平

178 郡国五:
有第一城。朝那

179 郡国五:
乌枝

180 郡国五:
有瓦亭,出薄落谷。三水阴盘

181 郡国五:
彭阳

182 郡国五:
鹑觚

183 郡国五:

184 郡国五:
属北地。

185 郡国五:
北地郡

186 郡国五:
六城,户三千一百二十二,口万八千六百三十七。

187 郡国五:
富平

188 郡国五:
泥阳

189 郡国五:

190 郡国五:
五柞亭。弋居有铁。廉

191 郡国五:
参读

192 郡国五:
故属安定。灵州

193 郡国五:
武威郡

194 郡国五:
十四城,户万四十二,口三万四千二百二十六。

195 郡国五:
姑臧

196 郡国五:
张掖

197 郡国五:
武威

198 郡国五:
休屠

199 郡国五:
揟次

200 郡国五:
鸾鸟

201 郡国五:

202 郡国五:

203 郡国五:
媪围

204 郡国五:
宣威

205 郡国五:
仓松

206 郡国五:
鸇阴

207 郡国五:

208 郡国五:
属安定。租厉故属安定。显美故属张掖。左骑千人官。

209 郡国五:
张掖郡

210 郡国五:

211 郡国五:
城,户六千五百五十二,口二万六千四十。

212 郡国五:
觻得

213 郡国五:
昭武

214 郡国五:
删丹

215 郡国五:
弱水出。氐池

216 郡国五:
屋兰

217 郡国五:
日勒

218 郡国五:

219 郡国五:

220 郡国五:
番和

221 郡国五:
酒泉郡

222 郡国五:
九城,户万二千七百六。

223 郡国五:
福禄

224 郡国五:
表氏

225 郡国五:
乐涫

226 郡国五:
玉门

227 郡国五:

228 郡国五:

229 郡国五:
沙头

230 郡国五:
安弥

231 郡国五:

232 郡国五:
曰缓弥。乾齐延寿

233 郡国五:
敦煌郡

234 郡国五:
六城,户七百四十八,口二万九千一百七十。

235 郡国五:
敦煌

236 郡国五:
古瓜州,出美瓜。冥安效谷拼泉

237 郡国五:
广至

238 郡国五:
龙勒

239 郡国五:
有玉门

240 郡国五:
关。

241 郡国五:
张掖属国

242 郡国五:
户四千

243 郡国五:
六百五十六,口万六千九百五十二。

244 郡国五:
候官

245 郡国五:
左骑

246 郡国五:
千人

247 郡国五:
司马官

248 郡国五:
千人官。

249 郡国五:
张掖居延属国

250 郡国五:
户一千五百六十,口四千七百三十三。

251 郡国五:
居延

252 郡国五:
有居延泽,古流沙。

253 郡国五:
右凉州刺史部,郡国十二,县、道、候官九十八。

254 郡国五:
上党郡

255 郡国五:
十三城,户二万六千二百二十二,口十二万七千四百三。

256 郡国五:
长子

257 郡国五:
屯留

258 郡国五:
绛水出。铜鞮

259 郡国五:

260 郡国五:

261 郡国五:
有阏

262 郡国五:
与聚。襄垣

263 郡国五:
壶关

264 郡国五:
有黎亭,故黎国。泫氏有长平亭。高都潞本国。猗氏阳阿侯国。谷远

265 郡国五:
太原郡

266 郡国五:

267 郡国五:
六城,户三万九百二,口二十万一百二十四。

268 郡国五:
晋阳

269 郡国五:
本唐国。有龙山,晋水所出。刺史治。界休有界山,有绵上聚。有千亩聚。榆次有凿壶。中都

270 郡国五:
于离

271 郡国五:
兹氏

272 郡国五:
狼孟邬

273 郡国五:

274 郡国五:
平陶

275 郡国五:
京陵

276 郡国五:

277 郡国五:
秋时九京。阳曲大陵有铁。祁虑虒阳邑有箕城。

278 郡国五:
上郡

279 郡国五:

280 郡国五:
城,户五千一百六十九,口二万八千五百九十九。

281 郡国五:
肤施

282 郡国五:
白土

283 郡国五:
漆垣

284 郡国五:
奢延

285 郡国五:

286 郡国五:

287 郡国五:
桢林

288 郡国五:
定阳

289 郡国五:
高奴

290 郡国五:
龟兹属国

291 郡国五:
候官

292 郡国五:
西河郡

293 郡国五:
十三城,户五千六百九十八,口二万八百三十八。

294 郡国五:
离石

295 郡国五:
平定

296 郡国五:
美稷

297 郡国五:
乐街

298 郡国五:

299 郡国五:

300 郡国五:
皋狼

301 郡国五:
平周

302 郡国五:
平陆

303 郡国五:
益兰圜阴

304 郡国五:

305 郡国五:
圜阳

306 郡国五:
广

307 郡国五:

308 郡国五:
五原郡

309 郡国五:
十城,户四千六百六十七,口二万二千九百五十七。

310 郡国五:
九原

311 郡国五:
五原

312 郡国五:
临沃

313 郡国五:
父国

314 郡国五:

315 郡国五:
除武都

316 郡国五:
宜梁

317 郡国五:
曼柏

318 郡国五:
成宜

319 郡国五:
西安阳

320 郡国五:
北有阴

321 郡国五:
山。

322 郡国五:
云中郡

323 郡国五:

324 郡国五:
一城,户五千三百五十一,口二万六千四百三十。

325 郡国五:
云中

326 郡国五:
咸阳

327 郡国五:

328 郡国五:

329 郡国五:
沙陵

330 郡国五:
沙南

331 郡国五:
北舆

332 郡国五:
武泉

333 郡国五:

334 郡国五:

335 郡国五:
定襄

336 郡国五:
故属定襄。成乐故属定襄。武进故属定襄。

337 郡国五:
定襄郡

338 郡国五:

339 郡国五:
城,户三千一百五十三,口万三千五百七十一。

340 郡国五:
善无

341 郡国五:
故属雁门。桐过武成骆中陵故属雁门。

342 郡国五:
雁门郡

343 郡国五:
十四城,户三万一千八百六十二,口二十四万九千。

344 郡国五:
阴馆

345 郡国五:
繁畤

346 郡国五:
楼烦

347 郡国五:
武州

348 郡国五:
汪陶

349 郡国五:
剧阳

350 郡国五:

351 郡国五:
平城

352 郡国五:

353 郡国五:
马邑

354 郡国五:
卤城

355 郡国五:
故属

356 郡国五:
代郡。广武故属太原。有夏屋山。原平故属太原。强阴

357 郡国五:
朔方郡

358 郡国五:

359 郡国五:
城,户千九百八十七,口七千八百四十三。

360 郡国五:
临戎

361 郡国五:
三封

362 郡国五:

363 郡国五:

364 郡国五:
沃野

365 郡国五:
广牧

366 郡国五:
大城

367 郡国五:
故属西河。

368 郡国五:
右并州刺史部,郡九,县、邑、侯国九十八。

369 郡国五:
涿郡

370 郡国五:
七城,户十万二千二百一十八,口六十三万三千七百五十四。

371 郡国五:
涿

372 郡国五:

373 郡国五:
侯国。故安易水出,雹水出。范阳侯国。良乡

374 郡国五:

375 郡国五:
新城

376 郡国五:
有汾水门。方城故属广阳。有临乡。有督亭。

377 郡国五:
广阳郡

378 郡国五:
世祖省并上谷,永平

379 郡国五:
八年复。五城,户四万四千五百五十,口二十八万六百。

380 郡国五:

381 郡国五:
本燕国。刺史治。广阳昌平故属上谷。军都故属上谷。安次故属勃海。

382 郡国五:
代郡

383 郡国五:
十一城,户二万一百二十三,口十二万六千一百八十八。

384 郡国五:
高柳

385 郡国五:
桑乾

386 郡国五:

387 郡国五:

388 郡国五:
当城

389 郡国五:
马城

390 郡国五:
班氏

391 郡国五:
狋氏

392 郡国五:

393 郡国五:
平邑

394 郡国五:
永元八年复。东安阳平舒代

395 郡国五:
上谷郡

396 郡国五:
八城,户万三百五十二,口五万一千二百四。

397 郡国五:
沮阳

398 郡国五:
潘永元十一年复。甯

399 郡国五:
广甯

400 郡国五:
居庸

401 郡国五:

402 郡国五:

403 郡国五:
涿鹿

404 郡国五:
下落

405 郡国五:
渔阳郡

406 郡国五:
九城,户六万八千四百五十六,口四十三万五千七百四十。

407 郡国五:
渔阳

408 郡国五:
有铁。狐奴

409 郡国五:

410 郡国五:
雍奴

411 郡国五:

412 郡国五:

413 郡国五:
有铁。平谷安乐傂奚犷平
右北平郡

414 郡国五:
四城,户九千一百七十,口五万三千四百七十五。

415 郡国五:
土垠

416 郡国五:
徐无

417 郡国五:
俊靡

418 郡国五:
无终

419 郡国五:
辽西郡

420 郡国五:
五城,户万四千一百五十,口八万一千七百一十四。

421 郡国五:
阳乐

422 郡国五:
海阳

423 郡国五:

424 郡国五:

425 郡国五:
有孤竹城。肥如临渝

426 郡国五:
辽东郡

427 郡国五:
十一城,户六万四千一百五十八,口八万一千七百一十四。

428 郡国五:
襄平

429 郡国五:
新昌

430 郡国五:

431 郡国五:

432 郡国五:
望平

433 郡国五:
候城

434 郡国五:
安巿

435 郡国五:
平郭

436 郡国五:
有铁。西安平汶

437 郡国五:
番汗

438 郡国五:
沓氏

439 郡国五:
玄菟郡

440 郡国五:
六城,户一千五百九十四,口四万三千一百六十三。

441 郡国五:
高句骊

442 郡国五:
辽山,辽水出。西盖鸟上殷台

443 郡国五:
高显

444 郡国五:
故属辽东。候城

445 郡国五:
故属辽东。辽阳故属辽东。

446 郡国五:
乐浪郡

447 郡国五:
十八城,户六万一千四百九十二,口二十五万七千五十。

448 郡国五:
朝鲜

449 郡国五:
烫邯

450 郡国五:
浿

451 郡国五:

452 郡国五:
含资

453 郡国五:
占蝉

454 郡国五:
遂城

455 郡国五:
增地

456 郡国五:

457 郡国五:

458 郡国五:
驷望海冥

459 郡国五:
列口

460 郡国五:
长岑

461 郡国五:
屯有

462 郡国五:

463 郡国五:

464 郡国五:
镂方

465 郡国五:
提奚

466 郡国五:
浑弥

467 郡国五:
乐都

468 郡国五:
辽东属国

469 郡国五:
雒阳东

470 郡国五:
北三千二百六十里。

471 郡国五:
昌辽

472 郡国五:
故天辽,属辽西。宾徒故属辽西。徒河故属辽西。无虑有医无虑山。险渎房

473 郡国五:
右幽州刺史部,郡、国十一,县、邑、侯国九十。南海郡

474 郡国五:
七城,户七万一千四百七十七,口二十五万二百八十二。

475 郡国五:
番禺

476 郡国五:
博罗

477 郡国五:
中宿

478 郡国五:
龙川

479 郡国五:

480 郡国五:

481 郡国五:
揭阳

482 郡国五:
增城

483 郡国五:

484 郡国五:
劳领山。

485 郡国五:
苍梧郡

486 郡国五:
十一城,户十一万一千三百九十五,口四十六万六千九百七十五。

487 郡国五:
广信

488 郡国五:
谢沐

489 郡国五:
高要

490 郡国五:
封阳

491 郡国五:

492 郡国五:

493 郡国五:
端溪

494 郡国五:
冯乘

495 郡国五:
富川

496 郡国五:
荔浦

497 郡国五:

498 郡国五:

499 郡国五:
鄣平

500 郡国五:
郁林郡

501 郡国五:
十一城。

502 郡国五:
布山

503 郡国五:
安广

504 郡国五:

505 郡国五:

506 郡国五:
广郁

507 郡国五:
中溜

508 郡国五:
桂林

509 郡国五:
潭中

510 郡国五:

511 郡国五:

512 郡国五:
定周增食

513 郡国五:
领方

514 郡国五:
合浦郡

515 郡国五:
五城,户二万三千一百二十一,口八万六千六百一十七。

516 郡国五:
合浦

517 郡国五:
徐闻

518 郡国五:
高凉

519 郡国五:
临元

520 郡国五:
朱崖

521 郡国五:
交趾郡

522 郡国五:
十二城。

523 郡国五:
龙编

524 郡国五:
羸啮

525 郡国五:
定安

526 郡国五:
〈定〉苟

527 郡国五:

528 郡国五:
麊泠

529 郡国五:
曲阳

530 郡国五:
北带稽徐

531 郡国五:
西于

532 郡国五:
朱觏

533 郡国五:
封溪

534 郡国五:
建武十九年

535 郡国五:
置。望海建武十九年置。

536 郡国五:
九真郡

537 郡国五:
五城,户四万六千五百一十三,口二十万九千八百九十四。

538 郡国五:
胥浦

539 郡国五:
居风

540 郡国五:
咸欢

541 郡国五:
无功

542 郡国五:

543 郡国五:

544 郡国五:
日南郡

545 郡国五:
五城,户万八千二百六十三,口十万六百七十六。西卷朱吾

546 郡国五:
卢容

547 郡国五:
象林

548 郡国五:
比景
右交州刺史部,郡七,县五十六。

549 郡国五:
汉书地理志承秦三十六郡,县邑数百,后稍分析,至于孝平,凡郡、国百三,县、邑、道、侯国千五百八十七。世祖中兴,惟官多役烦,乃命并合,省郡、国十,县、邑、道、侯国四百馀所。至明帝置郡一,章帝置郡、国二,和帝置三,安帝又命属国别领比郡者六,又所省县渐复分置,至于孝顺,凡郡、国百五,县、邑、道、侯国千一百八十,民户九百六十九万八千六百三十,口四千九百一十五万二百二十。

550 郡国五:
赞曰:众安后载,政洽区分;侯罢守列,民无常君。称号迁隔,封割纠纷;略存减益,多证前闻。

URN: ctp:hou-han-shu/jun-guo-wu