Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《背腧》

Library Resources
1 背腧:
黄帝问于歧伯曰:愿闻五藏之腧,出于背者。歧伯曰:背中大腧,在杼骨之端,肺腧在三焦之间,心腧在五焦之间,膈腧在七焦之间,肝腧在九焦之间,脾腧在十一焦之间,肾腧在十四焦之间。皆挟脊相去三寸所,则欲得而验之,按其处,应在中而痛解,乃其输也。灸之则可刺之则不可。气盛则写之,虚则补之。以火补者,毋吹其火,须自灭也;以火写之,疾吹其火,传其艾,须其火灭也。

URN: ctp:huangdi-neijing/bei-yu