Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《大奇论》

Library Resources
1 大奇论:
肝满肾满肺满皆实,即为肿。肺之雍喘而两胠满,肝雍两胠满,卧则惊,不得小便;肾雍脚下至少腹满,胫有大小,髀䯒大跛,易偏枯。

2 大奇论:
心脉满大,痫瘛筋挛。肝脉小急,痫瘛筋挛。肝脉骛暴,有所惊骇,脉不至若喑,不治自已。肾脉小急,肝脉小急,心脉小急,不鼓皆为瘕。肾肝并沈为石水,并浮为风水,并虚为死,并小弦欲惊。

3 大奇论:
肾脉大急沈,肝脉大急沈,皆为疝,心脉搏滑急为心疝。肺脉沈搏为肺疝。三阳急为瘕,三阴急为疝,二阴急为痫厥,二阳急为惊。

4 大奇论:
脾脉外鼓,沈为肠澼,久自已,肝脉小缓为肠澼易治。肾脉小搏,沈为肠澼,下血血温身热者死。心肝澼亦下血,二藏同病者可治。其脉小沈涩为肠澼,其身热者死,热见七日死。

5 大奇论:
胃脉沈鼓涩胃外鼓大,心脉小坚急,皆鬲偏枯。男子发左,女子发右,不喑舌转,可治,三十日起。其从者喑,三岁起。年不满二十者,三岁死。

6 大奇论:
脉至而搏,血衂身热者死,脉来悬钩浮为常脉。脉至如喘名曰暴厥,暴厥者,不知与人言。脉至如数,使人暴惊,三四日自已。

7 大奇论:
脉至浮合,浮合如数,一息十至以上,是经气予不足也,微见九十日死,脉至如火薪然,是心精之予夺也,草乾而死;脉至如散叶,是肝气予虚也,木叶落而死;脉至如省客,省客者,脉塞而鼓,是肾气予不足也,悬去枣华而死;脉至如丸泥是胃精予不足也,榆荚落而死;脉至如横格,是胆气予不足也,禾熟而死;脉至如弦缕,是胞精予不足也,病善言,下霜而死,不言可治;脉至如交漆,交漆者,左右傍至也,微见三十日死;脉至如涌泉浮鼓,肌中太阳气予不足也,少气味,韭英而死。脉至如颓土之状,按之不得,是肌气予不足也,五色先见黑白垒发死;脉至如悬雍,悬雍者浮,揣切之益大,是十二俞之予不足也,水凝而死;脉至如偃刀,偃刀者,浮之小急,按之坚大急,五藏菀熟,寒热独并于肾也,如此其人不得坐,立春而死,脉至如丸滑不直手,不直手者,按之不可得也,是大肠气予不足也,枣叶生而死;脉至如华者,令人善恐,不欲坐卧,行立常听,是小肠气予不足也,季秋而死。

URN: ctp:huangdi-neijing/da-qi-lun