Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《決氣》

Library Resources
1 決氣:
黃帝曰:余聞人有精、氣、津、液、血、脈,余意以為一氣耳,今乃辨為六名,余不知其所以然。歧伯曰:兩神相搏,合而成形,常先身生,是謂精。何謂氣?歧伯曰:上焦開發,宣五穀味,熏膚、充身、澤毛,若霧露之溉,是謂氣。何謂津?歧伯曰:腠理發泄,汗出溱溱,是謂津。何謂液?歧伯曰:穀入氣滿,淖澤注于骨,骨屬屈伸,泄澤補益腦髓,皮膚潤澤,是謂液。何謂血?歧伯曰:中焦受氣,取汁變化而赤,是謂血。何謂脈?歧伯曰:壅遏營氣,令無所避,是謂脈。

2 決氣:
黃帝曰:六氣有,有餘不足,氣之多少,腦髓之虛實,血脈之清濁,何以知之?歧伯曰:精脫者,耳聾;氣脫者,目不明;津脫者,腠理開,汗大泄;液脫者,骨屬屈伸不利,色夭,腦髓消,脛痺,耳數鳴;血脫者,色白,夭然不澤,其脈空虛,此其候也。

3 決氣:
黃帝曰:六氣者,貴賤何如?歧伯曰:六氣者,各有部主也,其貴賤善惡,可為常主,然五穀與胃為大海也。

URN: ctp:huangdi-neijing/jue-qi