Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《决气》

Library Resources
1 决气:
黄帝曰:余闻人有精、气、津、液、血、脉,余意以为一气耳,今乃辨为六名,余不知其所以然。歧伯曰:两神相搏,合而成形,常先身生,是谓精。何谓气?歧伯曰:上焦开发,宣五谷味,熏肤、充身、泽毛,若雾露之溉,是谓气。何谓津?歧伯曰:腠理发泄,汗出溱溱,是谓津。何谓液?歧伯曰:谷入气满,淖泽注于骨,骨属屈伸,泄泽补益脑髓,皮肤润泽,是谓液。何谓血?歧伯曰:中焦受气,取汁变化而赤,是谓血。何谓脉?歧伯曰:壅遏营气,令无所避,是谓脉。

2 决气:
黄帝曰:六气有,有馀不足,气之多少,脑髓之虚实,血脉之清浊,何以知之?歧伯曰:精脱者,耳聋;气脱者,目不明;津脱者,腠理开,汗大泄;液脱者,骨属屈伸不利,色夭,脑髓消,胫痹,耳数鸣;血脱者,色白,夭然不泽,其脉空虚,此其候也。

3 决气:
黄帝曰:六气者,贵贱何如?歧伯曰:六气者,各有部主也,其贵贱善恶,可为常主,然五谷与胃为大海也。

URN: ctp:huangdi-neijing/jue-qi