Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《六微旨大论》

Library Resources
1 六微旨大... :
黄帝问曰:呜呼远哉,天之道也,如迎浮云,若视深渊,视深渊尚可测,迎浮云莫知其极。夫子数言谨奉天道,余闻而藏之,心私异之,不知其所谓也。愿夫子溢志尽言其事,令终不灭,久而不绝,天之道可得闻乎。歧伯稽首再拜对曰:明乎哉问天之道也,此因天之序盛衰之时也。

2 六微旨大... :
帝曰:愿闻天道六六之节盛衰何也。歧伯曰:上下有位,左右有纪。故少阳之右,阳明治之。阳明之右,太阳治之。太阳之右,厥阴治之。厥阴之右,少阴治之。少阴之右,太阴治之。太阴之右,少阳治之。此所谓气之标,盖南面而待也。故曰:因天之序,盛衰之时,移光定位,正立而待之,此之谓也。少阳之上,火气治之,中见厥阴。阳明之上,燥气治之,中见太阴。太阳之上,寒气治之,中见少阴。厥阴之上,风气治之,中见少阳。少阴之上,热气治之,中见太阳。太阴之上,湿气治之,中见阳明。所谓本也。本之下,中之见也。见之下,气之标也。本标不同,气应异象。

3 六微旨大... :
帝曰:其有至而至,有至而不至,有至而太过,何也。歧伯曰:至而至者和。至而不至,来气不及也。未至而至,来气有馀也。帝曰:至而不至,未至而至,如何。歧伯曰:应则顺,否则逆,逆则变生,变则病。帝曰:善。请言其应。歧伯曰:物,生其应也。气,脉其应也。

4 六微旨大... :
帝曰:善。愿闻地理之应六节气位何如。歧伯曰:显明之右,君火之位也。君火之右,退行一步,相火治之,复行一步,土气治之,复行一步,金气治之,复行一步,水气治之,复行一步,木气治之,复行一步,君火治之。相火之下,水气承之。水位之下,土气承之。土位之下,风气承之。风位之下,金气承之。金位之下,火气承之。君火之下,阴精承之。帝曰:何也。歧伯曰:亢则害,承乃制,制则生化,外列盛衰,害则败乱,生化大病。

5 六微旨大... :
帝曰:盛衰何如。歧伯曰:非其位则邪,当其位则正,邪则变甚,正则微。帝曰:何谓当位。歧伯曰:木运临卯,火运临午,土运临四季,金运临酉,水运临子,所谓岁会,气之平也。帝曰:非位何如。歧伯曰:岁不与会也。帝曰:土运之岁,上见太阴,火运之岁,上见少阳少阴,金运之岁,上见阳明,木运之岁,上见厥阴,水运之岁,上见太阳,柰何。歧伯曰:天之与会也。故《天元册》曰:天符。天符岁会何如。歧伯曰:太一天符之会也。帝曰:其贵贱何如。歧伯曰:天符为执法,岁位为行令,太一天符为贵人。帝曰:邪之中也柰何。歧伯曰:中执法者,其病速而危。中行令者,其病徐而特。中贵人者,其病暴而死。帝曰:位之易也何如。歧伯曰:君位臣则顺,臣位君则逆,逆则其病近,其害速,顺则其病远,其害微,所谓二火也。

6 六微旨大... :
帝曰:善。愿闻其步何如。歧伯曰:所谓步者,六十度而有奇,故二十四步积盈百刻而成日也。帝曰:六气应五行之变何如。歧伯曰:位有终始,气有初中,上下不同,求之亦异也。帝曰:求之柰何。歧伯曰:天气始于甲,地气始于子,子甲相合,命曰岁立,谨候其时,气可与期。

7 六微旨大... :
帝曰:愿闻其岁六气始终早晏何如。歧伯曰:明乎哉问也。甲子之岁,初之气天数始于水下一刻,终于八十七刻半。二之气始于八十七刻六分,终于七十五刻。三之气始于七十六刻,终于六十二刻半。四之气始于六十二刻六分,终于五十刻。五之气始于五十一刻,终于三十七刻半。六之气始于三十七刻六分,终于二十五刻。所谓初六,天之数也。乙丑岁初之气天数始于二十六刻,终于一十二刻半。二之气始于一十二刻六分,终于水下百刻。三之气始于一刻,终于八十七刻半。四之气始于八十七刻六分,终于七十五刻。五之气始于七十六刻,终于六十二刻半。六之气始于六十二刻六分,终于五十刻。所谓六二,天之数也。丙寅岁,初之气天数始于五十一刻,终于三十七刻半。二之气始于三十七刻六分,终于二十五刻。三之气始于二十六刻,终于一十二刻半。四之气始于一十二刻六分,终于水下百刻。五之气始于一刻,终于八十七刻半。六之气始于八十七刻六分,终于七十五刻。所谓六三,天之数也。丁卯岁,初之气天数始于七十六刻,终于六十二刻半。二之气始于六十二刻六分,终于五十刻。三之气始于五十一刻,终于三十七刻半。四之气始于三十七刻六分,终于二十五刻。五之气始于二十六刻,终于一十二刻半。六之气始于一十二刻六分,终于水下百刻。所谓六四,天之数也。次戊辰岁,初之气复始于一刻,常如是无已,周而复始。帝曰:愿闻其岁候何如。歧伯曰:悉乎哉问也。日行一周,天气始于一刻,日行再周,天气始于二十六刻,日行三周,天气始于五十一刻,日行四周,天气始于七十六刻,日行五周,天气复始于一刻,所谓一纪也。是故寅午戌岁气会同,卯未亥岁气会同,辰申子岁气会同,览巳酉丑岁气会同,终而复始。

8 六微旨大... :
帝曰:愿闻其用也。歧伯曰:言天者求之本,言地者求之位,言人者求之气交。帝曰:何谓气交。歧伯曰:上下之位,气交之中,人之居也。故曰:天枢之上,天气主之,天枢之下,地气主之,气交之分,人气从之,万物由之,此之谓也。

9 六微旨大... :
帝曰:何谓初中。歧伯曰:初凡三十度而有奇,中气同法。帝曰:初中何也。歧伯曰:所以分天地也。帝曰:愿卒闻之。歧伯曰:初者,地气也,中者,天气也。帝曰:其升降何如。歧伯曰:气之升降,天地之更用也。帝曰:愿闻其用何如。歧伯曰:升已而降,降者谓天。降已而升,升者谓地。天气下降,气流于地,地气上升,气腾于天,故高下相召,升降相因,而变作矣。

10 六微旨大... :
帝曰:善。寒湿遘沟,燥热相临,风火相值,其有闻乎。歧伯曰:气有胜复,胜复之作,有德有化,有用有变,变则邪气居之。帝曰:何谓邪乎。歧伯曰:夫物之生从于化,物之极由乎变,变化之相薄,成败之所由也。故气有往复,用有迟速,四者之有而化而变,风之来也。帝曰:迟速往复,风所由生,而化而变,故因盛衰之变耳。成败倚伏游乎中,何也。歧伯曰:成败倚伏生乎动,动而不已,则变作矣。帝曰:有期乎。歧伯曰:不生不化,静之期也。帝曰:不生化乎。歧伯曰:出入废则神机化灭,升降息则气立孤危。故非出入,则无以生长壮老已,非升降,则无以生长化收藏。是以升降出入,无器不有。故器者生化之宇,器散则分之,生化息矣。故无不出入,无木升降。化有小大,期有近远,四者之有而贵常守,反常则灾害至矣。故曰无形无患,此之谓也。帝曰:善。有不生不化乎。歧伯曰:悉乎哉问也。与道合同,惟真人也。帝曰:善。

URN: ctp:huangdi-neijing/liu-wei-zhi-da-lun