Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《逆调论》

Library Resources
1 逆调论:
黄帝问曰:人身非常温也,非常热也,为之热而烦满者何也。歧伯对曰:阴气少而阳气胜,故热而烦满也。

2 逆调论:
帝曰:人身非衣寒也,中非有寒气也,寒从中生者何。歧伯曰:是人多痹气也,阳气少,阴气多,故身寒如从水中出。

3 逆调论:
帝曰:人有四支热,逢逄风寒,如灸如火者,何也。歧伯曰:是人者,阴气虚,阳气盛,四支者阳也,两阳相得而阴气虚少,少水不能灭盛火,而阳独治,独治者不能生长也,独胜而止耳,逢风而如灸如火者,是人当肉烁也。

4 逆调论:
帝曰:人有身寒,汤火不能热,厚衣不能温,然不冻栗,是为何病。歧伯曰:是人者,素肾气胜,以水为事,太阳气衰,肾脂枯不长,一水不能胜两火,肾者水也,而生于骨,肾不生,则髓不能满,故寒甚至骨也。所以不能冻栗者,肝一阳也,心二阳也,肾孤藏也,一水不能胜二火,故不能冻栗,病名曰骨痹,是人当挛节也。

5 逆调论:
帝曰:人之肉苛者,虽近衣絮,犹尚苛也,是谓何疾。歧伯曰:荣气虚,卫气实也,荣气虚则不仁,卫气虚则不用,荣卫俱虚,则不仁且不用,肉如故也,人身与志不相有,曰死。

6 逆调论:
帝曰:人有逆气不得卧而息有音者,有不得卧而息无音者,有起居如故而息有音者,有得卧行而喘者,有不得卧不能行而喘者,有不得卧卧而喘者,皆何藏使然,愿闻其故。歧伯曰:不得卧而息有音者,是阳明之逆也,足三阳者下行,今逆而上行,故息有音也。阳明者,胃脉也,胃者六府之海,其气亦下行,阳明逆不得从其道,故不得卧也。下经曰:胃不和则卧不安,此之谓也。夫起居如故而息有音者,此肺之络脉逆也,络脉不得随经上下,故留经而不行,络脉之病人也微,故起居如故而息有音也。夫不得卧卧则喘者,是水气之客也,夫水者循津液而流也,肾者水藏,主津液,主卧与喘也。帝曰:善。

URN: ctp:huangdi-neijing/ni-diao-lun