Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《气府论》

Library Resources
1 气府论:
足太阳脉气所发者七十八穴;两眉头各一,入发至项三寸半,傍五相去三寸,其浮气在皮中者凡五行,行五,五五二十五,项中大筋两傍各一,风府两傍各一,侠背以下至尻尾二十一节十五闲各一,五藏之俞各五,六府之俞各六,委中以下至足小指傍各六俞。

2 气府论:
足少阳脉气所发者六十二穴;两角上各二,直目上发际内各五,耳前角上各一,耳前角下各一,锐发下各一,客主人各一,耳后陷中各一,下关各一,耳下牙车之后各一,缺盆各一,掖下三寸脇下至胠八闲各一,髀枢中傍各一,膝以下至足小指次指各六俞。

3 气府论:
足阳明脉气所发者六十八穴;额颅发际傍各三,面鼽骨空各一,大迎之骨空各一,人迎各一,缺盆外骨空各一,膺中骨闲各一,侠鸠尾之外当乳下三寸,侠胃脘各五,侠齐广三寸各三,下齐二寸侠之各三,气街动脉各一,伏菟上各一,三里以下至足中指各八俞,分之所在穴空。

4 气府论:
手太阳脉气所发者三十六穴;目内眦各一,目外各一,鼽骨下各一,耳郭上各一,耳中各一,巨骨穴各一,曲掖上骨穴各一,柱骨上陷者各一,上天䆫四寸各一,肩解各一,肩解下三寸各一,肘以下至手小指本各六俞。

5 气府论:
手阳明脉气所发者二十二穴:鼻空外廉项上各二,大迎骨空各一,柱骨之会各一,髃骨之会各一,肘以下至手大指次指本各六俞。

6 气府论:
手少阳脉气所发者三十二穴;鼽骨下各一,眉后各一,角上各一,下完骨后各一,项中足太阳之前各一,侠扶突各一,肩贞各一,肩贞下三寸分闲各一,肘以下至手小指次指本各六俞。

7 气府论:
督脉气所发者二十八穴;项中央二,发际后中八,面中三,大椎以下至尻尾及傍十五穴,至骶下凡二十一节,脊椎法也。

8 气府论:
任脉之气所发者二十八穴,喉中央二,膺中骨陷中各一,鸠尾下三寸胃脘五寸胃脘以下至横骨六寸半一,腹脉法也,下阴别一,目下各一,下唇一,齗交一。

9 气府论:
冲脉气所发者二十二穴;侠鸠尾外各半寸至齐寸一,侠齐下傍各五分至横骨寸一,腹脉法也。

10 气府论:
足少阴舌下厥阴毛中急脉各一,手少阴各一,阴阳蹻各一,手足诸鱼际脉气所发者,凡三百六十五穴也。

URN: ctp:huangdi-neijing/qi-fu-lun